ทันตสาธารณสุข” เป็นคำที่ใช้เรียกบุคลากรทางทันตกรรม เรียกว่า “ทีมงานทันตสาธารณสุข” ประกอบด้วย 4 ประเภทคือ

1.ทันตแพทย์

…………จบการศึกษาหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาเรียน 6 ปี มีสถาบันที่เปิดสอน 10 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีหลักสูตร 5 ปีสำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต (เอกชน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เอกชน) จบมาก็ทำได้ทุกอย่าง ทั้งถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม รักษารากฟัน

2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

…………หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ทันตาภิบาล” จบการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ใช้เวลาเรียน 2 ปี สถาบันที่เปิดสอนคือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มีอยู่ด้วยกัน 7 แห่งทั่วประเทศไทย จบออกมาทำงานปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ การป้องกันโรคในช่องปาก การบำบัดรักษาทางทันตกรรมพื้นฐานในสถานบริการสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ดังนั้น ทันตาภิบาล จะไม่สามารถถอนฟันกรณียาก ๆ หรือไม่สามารถผ่าตัดช่องปาก หรือไม่สามารถจัดฟัน

3.ผู้ช่วยทันตแพทย์

…………จบการอบรม ซึ่งเรียกว่าการอบรมระยะสั้น ในคณะทันแพทยศาสตร์ (บางโรงพยาบาลเขาก็เปิดอบรมเอง) จะเปิดอบรมระยะสั้นหลักสูตร 6 เดือน ถึง 1 ปี ก็ทำงานตั้งแต่ล้างเครื่องมือ ทำความสะอาดห้องทันตกรรม ส่งเครื่องให้ทันตแพทย์ ซักประวัติผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ เป็นต้น

4.ช่างทันตกรรม