งานบริหารทั่วไป

               งานบริหารทั่วไป หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี งานพัสดุ และระบบควมคุมภายใน ที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป

               งานบริหารทั่วไป เป็นกลุ่มงานใหม่ กลุ่มงานเดิม คือ กลุ่มงานของอาคารสถานที่ งานธุรการ งานกิจการนักเรียน และกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน นำมารวมกันแล้วจัดเป็นกลุ่มงานใหม่ชื่อกลุ่มงานนี้ว่า กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้จัดเป็นกลุ่มงานที่มีขอบข่ายของงานดังนี้ คือ
              1.การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
              2.การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
       3.การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
       4.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
       5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร